Om projektet

Målet har varit att utveckla en behandlingsteknik med biokol för att stabilisera föroreningar i jord och förbättra jordens kvalitét i syfte att minska miljörisker och uppkomst av avfall.

Det saknas tekniker för att sanera förorenad mark på plats, så kallad in-situ sanering, vilket leder till kostsamma schaktningar där stora mängder jord grävs bort och deponeras. Biokol kan fastlägga föroreningar, minska riskerna och samtidigt förbättra markens bördighet. I det här projektet har vi undersökt olika biokol och inblandningar till jord i lab- och fältförsök för att se om miljöriskerna kan minska och om markens biologiska funktioner kan förbättras.

Vi har också utrett förutsättningarna för produktion av biokol från organiskt avfall och möjligheterna att tillämpa tekniken med biokol i urbana miljöer. Vi har också utfört en miljösystemanalys för att beskriva den samlade miljönyttan i relation till olika systemalternativ i ett livscykelperspektiv.

Vår förhoppning är att projektet ska leda till en mer hållbar masshantering, resurseffektiv avfallshantering, samhällsekonomiska besparingar och flera miljövinster.