Regional kustsamverkan Skåne och Halland

Välkommen till Regional kustsamverkan Skåne och Hallands webbsida. Här finns information om vad regional samverkan innebär och vad vi jobbar med.

Samverkan består av Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) kustkommunerna i Skåne och Halland, andra myndigheter, lärosäten och regionala aktörer, samt övriga intressenter som har intresse i kustfrågor.

För att hantera utmaningar med stigande havsnivå, erosion och översvämning i kustområden behövs strategiska och samordnade insatser på lokal nivå, där också vägledning och stöd ges på regional och nationell nivå. Dagens administrativa system med ett ansvar som faller på kommuner och enskilda innebär svårigheter med att lösa komplexa frågor. Olika aktörer upplever att de påverkas på ett sätt som inte är rättvist. Att genomföra ändamålsenliga åtgärder kräver omfattande samordning, samarbete, tydlig ansvarsfördelning och finansiella resurser.

”Regional kustsamverkan” syftar är att skapa hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, erosion och översvämning i kustområden i Skåne och Halland, samt att informera nationella beslutsfattare om att det finns behov av att skapa förutsättningar för att genomföra åtgärder, och att stärka statens ansvar för dessa frågor.